1-P3TCP/5000BAR HBM传感器

2016-4-16 vibration 浏览量:408次
1-P3TCP/5000BAR , HBM传感器
压力传感器

P3  Order Numbers

1-P3TCP/750BAR
1-P3TCP/5000BAR
1-P3TCP/10000BAR
1-P3TCP/15000BAR